Provozní řád

Lezecká stěna v Základní škole 5. května, Rožnov pod Radhoštěm

Provozovatel: Horolezecký klub v Rožnově pod Radhoštěm, IČO 26538989

Lezecká stěna v ZŠ 5. května provozovaná provozovatelem (dále jen „stěna“) je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity volného lezení (dále též jen „lezení“), pro výcvik lezení v rámci výuky tělesné výchovy a k pořádání soutěží. Všichni návštěvníci lezeckého centra jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Seznámení s tímto provozním řádem potvrzují návštěvníci svým podpisem v knize návštěv při svém prvním příchodu do malé tělocvičny v ZŠ 5. května. Svým podpisem návštěvníci potvrzují skutečnost, že se s provozním řádem lezeckého centra a pravidly chování na stěně podrobně seznámili a že pravidla v něm obsažená přijímají v celém rozsahu a považují je za závazná.

Výklad pojmů

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního volného lezení či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v části tělocvičny, nad kterou je stěna postavena).

Odborný dozor (služba): Odborným dozorem je osoba určená provozovatelem.

Odborný instruktor: Jedinec, který absolvoval akreditovaný kurz a získal kvalifikaci odborného instruktora pro lezení na umělých stěnách.

Prvolezec: Lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: Lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.

Jistič: Osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potenciálnímu pádu lezce.

Zásady a pravidla pro provozování aktivit v lezeckém centru a povinnosti návštěvníka

 • Každý návštěvník lezeckého centra bere na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozuje na vlastní odpovědnost a nebezpečí, a potvrzuje, že si je plně vědom všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezecké stěně. Každý návštěvník bere na vědomí, že aktivita volného lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou volného lezení a jištění a které tyto techniky (včetně zachycení pádů) bezpečně ovládají.
 • Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit v lezeckém centru povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 • Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení v lezeckém centru osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.
 • Provozovatel výslovně upozorňuje, že službu konající jedinec (odborný dozor) nemusí mít nutně kvalifikaci odborného instruktora.
 • Aktivita volného lezení na stěně je povolena pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek.
 • Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké arény a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Odborný dozor je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezecké arény odepřít.
 • Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity v lezeckém centru a volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.
 • Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity v lezeckém centru a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit mladistvého v lezeckém centru. Jinak mohou mladiství v lezeckém centru provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 • Každý návštěvník je při první návštěvě lezeckého centra povinen absolvovat základní vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele.
 • Návštěvníci mají v lezeckém centru k dispozici možnost zapůjčení bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 • Každý návštěvník je povinen dodržovat následující základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit v lezeckém centru:
  • Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzly podle norem UIAA. Doporučen je uzel protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí dračí smyčky.
  • Je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je provozovatelem povolen pouze do úrovně převisu (levá část stěny, část pod basketbalovým košem uprostřed stěny), pod níž je instalováno dopadiště. Toto výškové omezení pro bouldering platí v celém prostoru stěny.
  • Při lezení se prvolezec musí bezpečně jistit zapínáním postupových jistících bodů. Je zakázáno vynechávat jistící body, prvolezec je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
  • Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím lezec jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.
  • Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění.
  • Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby. Je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby. Dále musí zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.
  • Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.
  • Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
  • Je zakázáno spontánně upravovat stávající cesty. Toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu odborného dozoru.
  • Každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu či jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.
  • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky. V případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.
  • Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké aréně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti. V případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání službu.
 • Provozovatel či odborný dozor provozovatele je oprávněn kdykoliv vykázat z prostor lezeckého centra osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení v lezeckém centru, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného volného lezení v lezeckém centru dopustila opakovaně.
 • Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezeckého centra počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru lezeckého centra tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí návštěvní knihy lezeckého centra a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým podpisem v návštěvní knize.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

V Rožnově pod Radhoštěm 1.6.2012

Jménem provozovatele: Jiří Slezák

Related Images: